×

بلاگ

در سوئیس ساکنان باید به چهار زبان مسلط باشند

در سوئیس ساکنان باید به چهار زبان مسلط باشند سوئیس عضوسازمان ملل متحد، یونیسف، یونسکو، ایکائو، سازمان تجارت جهانی، شورای اروپا و... می باشد. بزرگترین دفتر سازمان ملل بعد از نیویورک در ژنو قرار دارد، با این حال این کشور...