×

آموزش زبان انگلیسی

کاربرد “wish” در زبان انگلیسی

مهمترین کاربردهای “Wish” در زبان انگلیسی یکی از کلمات رایج و مهم درزبان انگلیسی کلمه “wish” می باشد. کاربرد "wish" در زبان انگلیسی و تنوع استفاده آن همیشه برای زبان آنموزان دردسر ساز بوده است. قوانین و گرامر مناسب برای...

گرامرجملات معلوم و مجهول

نکات گرامری جملات معلوم و مجهول Active and Passive Sentences یکی از مهمترین نکات آموزشی در زبان انگلیسی گرامر می باشد و نکات گرامری جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی جزاصلی ترین نوع آن می باشد. تفاوت این دوجمله...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت اول

گرامر جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ، جملات از لحاظ وجود فاعل و یا کننده ی کار به دو دسته ی جملات معلوم یا Active Voice و جملات مجهول یا passive Voice تقسیم بندی می شوند . جملات...

گرامر جملات معلوم و مجهول قسمت دوم

گرامر جملات معلوم و مجهول در قسمت قبل به بیان نکات و مفاهیم اساسی در رابطه با جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی پرداختیم. در این مطلب انواع گرامر های زبان انگلیسی و حالت معلوم و مجهول آنها را...

عبارت موصولی  relative clause

تعریف عبارات موصولی از عبارت موصولی که با ضمایر موصولی ساخته می شوند برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی استفاده می شود تا جمله ای زیباتر و بلند تر داشته باشیم و در بعضی موارد برای افزودن اطلاعات یا...

حروف ربط (conjunctions) در زبان انگلیسی

تعریف حروف ربط  حروف ربط (conjunctions) در زبان انگلیسی، کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به یکدیگر پیوند می دهند. معروف ترین آنها حرف ربط “and” و “but” است .با استفاده از این کلمات جملات پیچیده تر و...

حروف ربط conjunction در زبان انگلیسی 1

حروف ربط conjunction  قسمت اول  تعریف حروف ربط : حروف ربط در زبان انگلیسی کلماتی هستند که دو جمله یا عبارت را به یکدیگر پیوند می دهند. معروف ترین آنها حرف ربط “and” و “but” است . در این قسمت...

افعال کمکی مدال در زبان انگلیسی

تعریف افعال کمکی مدال (modal verbs) افعال در زبان انگلیسی به دو دسته فعل های اصلی (Main) و فعل های کمکی ( Auxiliary) تقسیم می شوند. یکی از این نوع فعلهای کمکی، افعال کمکی مدال در زبان انگلیسی می باشند....

سوالات Wh در زبان انگلیسی

استفاده ازسوالات Wh در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی با چندین نوع سوال مواجه هستیم. دسته ی اول سوالات بله، خیر و یا Yes/No Questions هستند. دسته ی دوم سواات که برای دریافت اطلاعات پرسیده می شوند، سوالات Wh می...

انواع سوال ها در زبان انگلیسی

ساختارهای زبانی انواع سوال ها در زبان انگلیسی بسیاری از افرادی که یادگیری زبان انگلیسی را آغاز می کنند با بخش های مختلف زبان درگیر می شوند. بعد از یادگیری جملات و ساختن آنها نوبت به سوالی کردن آن ها...