×

آموزش زبان انگلیسی

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 2

 انگلیسی  در بیمارستان همانگونه که می دانید در هر بیمارستانی بخش جراحی و اورژانس وجود دارد در این قسمت می خواهیم به کسری از کلمات مورد استفاده در این دو بخش در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم .  ...

لغات انگلیسی مربوط به بیمارستان 1

 انگلیسی  در بیمارستان در هر بیمارستانی بخش های مختلف و وسایل مورد نیاز مانند روپوش ، میز ريال سرم و... وجود دارد. در اینجا می خواهیم به یکسری از بخش ها و وسایل در بیمارستان به زبان انگلیسی اشاره کنیم...

لغات انگلیسی مربوط به پزشکان 1

پزشکان در هر بیمارستانی پزشکان و پرستاران زیادی هستند . هر فردی بر اساس نوع نیاز خود باید به پزشک مربوطه جهت درمان مراجعه نماید . افرادی که در کشور های انگلیسی زبان زندگی می کنند بهتر است تا حدودی...

هفت نکته راجع به یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی

با استفاده از این هفت نکته می توانید مهارت گفتاری و شنیداری خود را به نحو بسیار واضح بهبود دهید و در گفتار و نوشتار ، نظرات خود را به راحتی و به اختصار بیان کنید . اگر شما در...