×

آموزش زبان انگلیسی

هفت نکته راجع به یادگیری لغات جدید در زبان انگلیسی

با استفاده از این هفت نکته می توانید مهارت گفتاری و شنیداری خود را به نحو بسیار واضح بهبود دهید و در گفتار و نوشتار ، نظرات خود را به راحتی و به اختصار بیان کنید . اگر شما در...

آموختن لغات در زبان انگلیسی

مقدمه : یادگیری لغات یکی از جنبه های بسیار مهم زبان انگلیسی است . هرچه لغات بیشتری بیاموزید و دایره ی لغات خود را بیشتر گسترش دهید ، بیشتر قادر به فهم آنچه که می خوانید و می شنوید خواهید...