×
تحلیل پیشرفت زبان آموز

بررسی میزان پیشرفت

هر 2 هفته پیشرفتتون بررسی میشه با یه استاد دیگه هر 2هفته ارتباط دارین نقاط قوت و ضعفتونم هر هفته تحلیل میشه
تحلیل پیشرفت زبان آموز

کلاس های حضوری

هر 2 هفته پیشرفتتون بررسی میشه با یه استاد دیگه هر 2هفته ارتباط دارین نقاط قوت و ضعفتونم هر هفته تحلیل میشه
تحلیل پیشرفت زبان آموز

بررسی میزان پیشرفت

هر 2 هفته پیشرفتتون بررسی میشه با یه استاد دیگه هر 2هفته ارتباط دارین نقاط قوت و ضعفتونم هر هفته تحلیل میشه
آموزش آنلاین زبان

هرجا باشی می تونی کلاست رو از همون جا شروع کنی

هر زمانی که بخوای می تونی دوباره کل کلاس رو مرور کنی

دیگه هیچ پولی بابته رفت و آمد نمیدی

وقتت الکی واسه رفت و آمد تلف نمیشه

نتیجه همه دلایل بالا میشه یادگیری بهتر، نه؟

برای ثبت نام با ما تماس بگیر