تلفظ و لهجه زبان انگلیسی Pronunciation

/برچسب:تلفظ و لهجه زبان انگلیسی Pronunciation

آیا برای تلفظ و لهجه برخی صداها و کلمات خاص در انگلیسی با مشکل رو به رو هستید؟ آیا فکر می کنید بهبود بخشیدن به نحوه تلفظ تان کاری است غیرممکن؟ برای کسب اطلاعات بیشتر و هم چنین مشاوره رایگان و تعیین سطح زبانتان با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۴۴۶۱۴۱۲۵ / ۰۲۱-۴۴۶۱۴۱۹۷ / ۰۲۱-۴۴۶۱۴۰۳۵ / ۰۲۱-۴۴۶۱۴۱۹۰ / ۰۲۱-۴۴۶۱۳۵۶۹ / ۰۲۱-۴۴۶۱۴۷۱۷