×

آموزش زبان انگلیسی

چرا باید زبان انگلیسی بیاموزیم قسمت دوم

در ادامه ی قسمت قبل به چند دلیل اساسی دیگر برای یادگیریزبان انگلیسی اشاره می کنیم . لازم به ذکراست که موسسه ی اریاناپارس با درک ضرورت یادگیری زبان انگلیسی در شرایط امروز دهکده ی جهانی و استفاده از اساتید...

نکاتی راجع به یادگیری زبان انگلیسی

زبان انگلیسی زبانی فراگیر در کل دنیاست که بیشتربه صورت گفتاری و نوشتاری در سراسر این کره ی خاکی کاربرد دارد . مخصوصا در نقاطی که به چندین زبان تکلم می شود احساس نیاز به این زبان به شدت احساس...